Algemene voorwaarden van Precision Marketing Academy & Anneloes Zuiderveen

 1. Definities

 • In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

 • aanbieder: Anneloes Zuiderveen | Precision Marketing Academy, gevestigd te Arrecife in Las Palmas, Spanje;

 • afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaal- de dienst of product van aanbieder wenst af te nemen/afneemt;
 • overeenkomst: de overeenkomst voor de levering van diensten of koop van producten tussen aanbieder en afnemer en alle verdere handelingen tussen aanbieder en afnemer betreffende de verkoop en levering van diensten of producten, inclusief aanbiedingen en aanmeldprocedures, en inclusief de op overeenkomsten toepasselijke algemene voorwaarden;

 • producten: de door aanbieder aan afnemer al dan niet online te verkopen en te leveren of verkochte en geleverde producten, zoals E-books, video’s en andere fysieke of digitale producten.
 • diensten: de door aanbieder aan afnemer te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching;

 • algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden;

 • programma: een door aanbieder aangeboden programma met verschillende onderdelen, zoals training- en/of coaching, die worden gegeven over een langere periode, zoals nader beschreven in informatiemateriaal van aanbieder;

 • deelnemer: een door afnemer aangewezen (extra) deelnemer aan een programma;

 • online-leertraject: de via een online toepassing uit het online-aanbod van aanbieder door een afnemer geselecteerde cursus of training.

 2. Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten en diensten door aanbieder aan afnemer, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals een aanbod en leveranties.
 • De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden (inclusief die van afnemer) is uitgesloten.
 • Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door aanbieder zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. 

 • Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
 • Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht.
 • Als enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
 • Onder de term “schriftelijk” ten aanzien van communicatie tussen aanbieder en afnemer wordt tevens verstaan elektronische communicatie. Het elektronische systeem van aanbieder wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie.
 • Het aanbod van aanbieder is uitsluitend gericht op afnemers die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 


 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst voor het volgen van een programma komt tot stand door ondertekening door afnemer van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door digitale aanmelding door afnemer conform de aangegeven aan- meldingsvoorwaarden van aanbieder. Betaling via de webshop geldt ook als acceptatie van deze overeenkomst, gevolgd door een schriftelijke bevestiging (e-mail) door aanbieder van de acceptatie van afnemer.
 • Aanbieder zal de potentiële afnemer zo spoedig mogelijk per e-mail informeren aan het door de betreffende partij aangegeven e-mailadres of zij (resp. de (extra) deelnemer) al dan niet zijn geaccepteerd in het programma. Dit gebeurt via de bevestigingsmail die tegelijkertijd met de factuur verstuurd wordt.

 • Zolang de in artikel 3.2 genoemde mededeling niet heeft plaatsgevonden, komt er geen overeenkomst betreffende het volgen van een programma tot stand en kan de afnemer de aanmelding annuleren.
 • De overeenkomst voor het volgen van een online-leertraject komt tot stand door de digitale aanmelding van een afnemer, conform de aangegeven aanmeldingsvoorwaarden, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een online-leertraject. 

 • De overeenkomst tot koop van een Product komt tot stand door elektronische aanvaarding van afnemer van het online- aanbod daartoe van aanbieder en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 • Aanbiedingen van aanbieder zijn niet bindend totdat tussen aanbieder en afnemer een overeenkomst tot stand is gekomen. 


4. Prijzen

 • Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een overeenkomst. De meest actuele prijzen van aanbieder zijn vermeld op de website van aanbieder.
 • De door aanbieder opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst. BTW is automatisch verlegd voor ondernemers met een EU BTW nummer.
 • Reis- en verblijfkosten in verband met het volgen van onderdelen van een programma op locatie en kosten van aanbevolen literatuur zijn niet inbegrepen in de prijzen van een programma, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 


5. Betaling en facturering

 • Afnemer dient verschuldigde bedragen uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen de overeengekomen betalingstermijnen te hebben voldaan. Afnemer is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten.
 • Indien voor de levering van diensten of producten vooruit moet worden betaald, kan afnemer geen recht doen gelden op levering hiervan alvorens volledige betaling van het verschuldigde aan aanbieder heeft plaatsgevonden.
 • Aanbieder zendt afnemer facturen voor door haar geleverde of (ingeval van vooruitbetaling) nog te leveren diensten en producten.
 • Aanbieder is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door afnemer aangegeven e-mailadres.
 • Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen, dienen facturen te worden voldaan binnen voor aanvang van het traject. Indien betaald wordt in termijnen wordt een 7-dagen termijn gehanteerd.
 • Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van aanbieder of via de aangeboden iDEAL link. Zonder enige korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van aanbieder aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
 • Indien afnemer niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf de dag dat afnemer in verzuim is tot aan de dag van volledige betaling is afnemer vertragingsrente verschuldigd van 1,5% over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden. Dit geldt onverminderd het recht van aanbieder op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
 • Alle kosten van invordering van het door afnemer verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van afnemer. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvrage, incassokosten, en ook de kosten van door aanbieder ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. De buitengerechtelijke incassokosten worden geacht ten minste 15% van het in te vorderen bedrag te zijn en bedragen minimaal € 75,--. 

 • Afnemer dient klachten over facturen uiterlijk binnen 8 dagen na factuurdatum bij aangetekende brief met bericht van ontvangst bij aanbieder te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door afnemer, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard.
 • Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en rente, en strekken vervolgens ter voldoening van de oudste bij aanbieder openstaande betalingsverplichtingen, onafhankelijk van een andere aanwijzing door afnemer.

 6. Verplichtingen van aanbieder bij de uitvoering van een programma

 • Verplichtingen van aanbieder bij de uitvoering van een programma. Aanbieder (resp. een door haar aangewezen (extra) derde) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder beloofde sessies en serviceovereenkomst zoals overeengekomen in het programma.
 • De aanbieder geeft marketing, sales en advertentie advies en host trainingen en spreekuren tijdens de overeengekomen periode. Dit advies wordt gegeven via email/whatsapp, online leeromgeving en facebook. Zie hieronder de bepalingen voor elk platform:
  • Individuele Whatsapp (of voxer/messenger) begeleiding (mits overeengekomen): maximaal 48 uur turn-around tijd per vraag op werkdagen van maandag tot en met donderdag. Aanbieder verifieert vragen minimaal 1x per dag op werkdagen van maandag tot en met donderdag. Via whatsapp (voxer/messenger) kunnen vragen gesteld worden die snel te beantwoorden zijn en advies over korte (max 100 woorden) teksten. Wanneer afnemer vastloopt en snel de mening/advies of coaching op prijs stelt over bepaalde gebeurtenissen en help zoekt bij marketing, sales of adverteren. Ook kan er persoonlijk tekstueel advies gegeven worden door de aanbieder. En meegekeken in iemands advertentieaccount Whatsapp support is niet geschikt voor het geven van uitgebreide copy (tekst) advies (tekst met meer dan 100 woorden). Daarvoor is er een speciaal dashboard ontwikkeld waar bestanden gedeeld kunnen worden. Whatsapp (voxer/messenger) kan wel gebruikt worden om aan te geven dat er een nieuw bestand klaar staat in het dashboard van afnemer. Whatsapp support stopt na de overeengekomen periode.
  • Individuele e-mailbegeleiding en support (mits overeengekomen): maximaal 72 uur turn-around tijd per vraag op werkdagen. In principe loopt alle communicatie via whatsapp, facebook of de sessies. E-mail kan alleen gebruikt worden als dit specifiek is overeengekomen met de afnemer. E-mailsupport stopt na de overeengekomen periode.
  • Facebookgroep begeleiding en support (mits overeengekomen): maximaal 72 uur turn-around tijd per vraag op werkdagen van maandag t/m donderdag. Facebookgroep is voor ondersteuning van mede-deelnemers en voor de streaming van (bepaalde) spreekuren. Ook krijg je in de de facebookgroep antwoord op je vragen en mag je opdrachten etc delen voor feedback. Er worden regelmatig expertsessie en spreekuren georganiseerd die je kunt terugkijken in de Facebookgroep. In de Facebookgroep wordt geen feedback gegeven op je content (tekst) gegeven door de aanbieder – als je feedback wil op je content (en dus specifiek op je teksten kan dat via het specifiek voor dat doel ontworpen formulier). Dit mag je maximaal 2x per week gebruiken voor je content . Algemene vragen over tekst dan wel adverteren zijn geen enkel probleem om in de Facebookgroep te stellen. Het staat de afnemer vrij om tekst te delen en om feedback te vragen van de overige deelnemers in de Facebookgroep. De afnemer heeft toegang tot de facebookgroep voor zolang de afnemer betaald.
  • De spreekuren zijn bedoeld voor vragen van afnemer. Tijdens deze sessies kan afnemer verschillende soorten vragen stellen. Welke vragen dat zijn wordt duidelijk tijdens de sessies en staat ook beschreven bij 6..5. Het staat de aanbieder vrij vragen door te verwijzen naar het juiste platform.
  • De leeromgeving van Precision Marketing Academy zal toegankelijk zijn voor de afnemer bij aanvang en voor zolang afnemer deelnemer is.
 • Een individueel gesprek (via zoom of whatsapp) (mits overeengekomen) duurt minimaal 30 minuten tenzij langer is overeengekomen in een specifiek programma en wordt opgenomen met goedkeuring van de afnemer. De opnames worden gedeeld met de afnemer via een persoonlijk dashboard in de leeromgeving. Er is een specifiek aantal gesprekken/sessies vastgelegd en/of er kunnen extra sessies worden bijgekocht tegen het dan geldende tarief
 • Als aanbieder een sessie moet annuleren zal deze altijd kunnen worden ingehaald. Als het kan zo snel mogelijk, maar uiterlijk aan het einde van de overeengekomen programma tijd. Dit wordt al bij annulering van de sessie ingepland zodat afnemer altijd het aantal sessies ontvangt die is overeengekomen
 • In de overeengekomen periode van het programma worden er meerdere spreekuren georganiseerd.
  • Een technisch spreekuur: Dit spreekuur is bedoeld voor technische vragen over emailserviceproviders, websites en dergelijke. Dit is als je vastloopt met de uitvoering van je funnel, website of iets dergelijks. Ze worden gehost door een VA (virtual assistant) die gespecialiseerd is in technische zaken. Zij zal afnemer adviseren en antwoord geven op vragen. Het staat de afnemer vrij haar in te huren om bepaalde dingen uit te voeren (mits zij beschikbaarheid heeft) tegen het dan geldende tarief die de VA hiervoor rekent. Toegang tot deze spreekuren stopt na de overeengekomen periode. Deze spreekuren worden gestreamd in de Facebookgroep – Meedoen kan alleen tijdens de afgesproken periode en meekijken kan onbeperkt voor zolang afnemer in de facebookgroep blijft. Onbeperkt betekent in dit geval voor zolang Precision Marketing Academy bestaat.
  • Het advertentiespreekuur : Dit spreekuur is bedoeld voor de persoonlijke (advertentie)vragen van afnemer. Tijdens deze spreekuren is het niet de bedoeling dat er een training gegeven wordt of je hoe je bijvoorbeeld leert adverteren. Hiervoor heeft de afnemer toegang tot speciale trainingen op de Academy. Toegang tot deze spreekuren en sessies stopt na de overeengekomen periode. Deze spreekuren worden ook weergegeven in de Facebookgroep – Meedoen kan alleen tijdens de afgesproken periode en meekijken kan onbeperkt voor zolang afnemer deelnemer blijft.
  • Het Expertsessies. De expertsessies zijn specifieke trainingen met een expert over een bepaald onderwerp. Dit kan marketing zijn, maar ook specifieke teksttrainingen f andere onderwerpen die je helpen om beter te worden in het aantrekken van klanten
  • De Q&A is bedoeld voor vragen over de Hoe doe ik iets? Echt obstakels die je tegenkomt in je ondernemingsreis. Tijdens de Vraag Me Alles wordt er geen persoonlijk tekstueel advies gegeven door de aanbieder. Ook vragen over adverteren zijn geen enkel probleem. 

7. Verplichtingen van afnemer en deelnemers bij de uitvoering van een programma

 • Afnemer (resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer mits overeengekomen) dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door aanbieder gevraagde en/of voor de training/coaching benodigde essentiële informatie. 

 • Een (extra) deelnemer is gebonden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen.
 • Afnemer staat ervoor in dat zij en een door haar aangewezen (extra) deelnemer zich houden aan de in de overeenkomst (inclusief deze algemene voorwaarden) opgenomen bepalingen die (mede) van toepassing zijn op deelnemers.
 • Alle onderdelen van een programma dienen te worden doorlopen binnen de periode als aangegeven in het informatiemateriaal over het programma.
 • Afnemer resp. een door haar aangewezen (extra) deelnemer dienen zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van een training/coaching. 
 

 8. Rechten van aanbieder betreffende de uitvoering van een (groeps) programma

 • Aanbieder is gerechtigd:
 • om de inhoud van een programma tussentijds te wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 • om de groepsgrootte te bepalen ten aanzien van de trainingen en coachsessies in een programma; 

 • de planning van onderdelen van een programma ten aanzien van plaats of tijd tussentijds te wijzigen; 

 • te bepalen welke docent/trainer een training of coaching zal geven, en eventueel een docent/trainer tussentijds te vervangen; 

 • bij onvoldoende aanmeldingen of om andere haar moverende redenen een programma voor aanvang geheel af te gelasten. Geaccepteerde afnemers (deelnemers) ontvangen hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en/of reeds voldane betalingen worden gerestitueerd; 

 • (tussentijds) de deelname van een bepaalde afnemer (deelnemer) te weigeren om haar moverende redenen. De betreffende afnemer/deelnemer ontvangt hiervan bericht, zonder dat aanbieder gehouden is tot opgave van redenen, waarna hun betalingsverplichtingen vervallen en reeds voldane betalingen (naar rato van nog niet ontvangen prestaties) worden gerestitueerd. 


 9. Annulering door/opzegging van en verhindering van afnemer/deelnemer bij een programma

 • Afnemer is gerechtigd deelname door haar of een (extra) deelnemer te annuleren en een overeenkomst betreffende deelname aan een programma op te zeggen.
 • Annulering van deelname aan een programma respectievelijk opzegging van de overeenkomst dient te geschieden door afnemer door middel van een aangetekende brief aan het adres van aanbieder dat is vermeld op de website van aanbieder. 

 • Bij annulering/opzegging door afnemer is aanbieder niet gehouden tot restitutie van het door afnemer betaalde bedrag, en afnemer is onverminderd gehouden eventueel nog verschuldigde betalingstermijnen aan aanbieder te voldoen. 


 • Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat aanbieder vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren. 

 • Annulering/opzegging van een online-leertrajectovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst. Behalve bij de Let’s Get Clients DeepDive die begint in September 2024. Deze is opzegbaar voor deelnemers na de eerste maand. Opzeggen dient te gebeuren via email vóór de betaaldatum van de eerstvolgende maand. Als je opzegt dien je rekening te houden met het feit dat je 12 maanden lang niet mag terugkeren.
 • Verplaatsing van geplande een-op-een gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend ter beoordeling van aanbieder. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings-) verplichtingen van afnemer. 


 10. Annulering door aanbieder tussentijds bij een programma

 • Aanbieder is gerechtigd om zonder opgave van redenen een programma tussentijds te annuleren. Alsdan heeft afnemer recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde bedragen onder aftrek van verschuldigde bedragen voor de inmiddels al geleverde prestaties.

 11. Aansprakelijkheid

 • Aanbieder spant zich naar beste inzicht en vermogen bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende training en coaching. Het uiteindelijke resultaat hiervan is echter ook afhankelijk van factoren waarop aanbieder geen invloed kan uitoefenen. Aanbieder verstrekt geen garantie met betrekking tot het resultaat van door haar verrichte werkzaamheden. 

 • Ten aanzien van de levering van producten is de eventuele aansprakelijkheid van aanbieder beperkt tot het eventueel leve- ren van een vervangend product dan wel tot terugbetaling van het door afnemer betaalde bedrag ingeval van een ondeugdelijke levering. 

 • Aanbieder is niet aansprakelijk jegens afnemer/deelnemer(s) voor enige schade als gevolg van enig verzuim in de nakoming van haar verplichtingen jegens hen of schade die direct of indirect het gevolg is van de uitvoering van een overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van aanbieder.
 • Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van fouten of het verzuim van derden of hulppersonen die door aanbieder belast zijn met de uitvoering van werkzaamheden. 

 • Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van afnemer/deelnemer(s) bij de naleving van de in artikel 6 opgenomen verplichtingen of eventuele gevolgschade van implementatie in de organisatie van af- nemer van tijdens de opleiding in een programma opgestelde documenten en plannen, zoals plannen van aanpak. 

 • Indien en voor zover op aanbieder enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van aanbieder de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

 • Afgezien van de in artikel 10.6 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van aanbieder in ieder geval beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. 

 • Afnemer/deelnemer zal personeelsleden van aanbieder nimmer persoonlijk aanspreken in verband met een overeenkomst.
 • Iedere vordering richting, tegenover, naar aanbieder, behalve een vordering die door aanbieder is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

 • De werknemers van aanbieder kunnen zich richting, tegenover, naar afnemer/deelnemer beroepen op alle aan de overeenkomst te ontlenen verweermiddelen, als waren zij bij die overeenkomst zelf partij. 

 12. Overmacht

 • Indien aanbieder door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schade- vergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van aanbieder op betaling door afnemer voor reeds door aanbieder verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
 • Aanbieder zal afnemer/deelnemer zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden, zoals, in geval van ziekte van een docent/trainer, verplaatsing van geprogrammeerde activiteiten. 

 • In geval van opschorting zal aanbieder alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. 

 • Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor aanbieder tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden van een docent/trainer, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van aanbieder kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens afnemer/deelnemer (verder) nakomt. 


13. Uitvoering door derden

 • Aanbieder is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van een overeenkomst van de groepstrajecten.

14. Vertrouwelijkheid

 • Aanbieder zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van afnemer (of deelnemers), tenzij anders is overeengekomen of aanbieder daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

 • Afnemer resp. deelnemers zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake van een programma van aanbieder of andere afnemers/deelnemers aan een programma hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door aanbieder/andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt. 


15. Intellectuele eigendomsrechten

 • De intellectuele eigendomsrechten betreffende door aanbieder ontwikkelde trainingen, programma’s, documenten, brochures, programma’s, hand-outs, voordrachten, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van aanbieder, ezines, e-mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van aanbieder en ge- hanteerde software berusten bij aanbieder of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. 

 • Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 14.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

 • Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van aanbieder is het niet toegestaan om enig door aanbieder aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding.
 • Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door aanbieder geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 


 16. Opschorting en beëindiging

 • Indien:
  • afnemer niet, niet tijdig of niet volledig aan haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder heeft voldaan; 

  • afnemer zijn/haar eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of surseance van betaling vraagt; 

  • een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot liquidatie van afnemer of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van afnemer; 

  • afnemer resp. deelnemer, ook na ingebrekestelling met een redelijke termijn voor nakoming alsnog, niet voldoet aan haar verplichtingen jegens aanbieder, wordt afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Aanbieder heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, (verdere) deelname van afnemer en/of de door afnemer aangewezen deelnemer(s) aan een programma te weigeren of verplichtingen (uitvoering van haar dienstverlening) op te schorten, onverminderd verdere rechten van aanbieder op grond van de wet. Aanbieder is alsdan niet gehouden tot terugbetaling van reeds betaalde bedragen of betaling van schadevergoeding en blijft gerechtigd tot nog niet door de afnemer betaalde bedragen die verschuldigd zijn op grond van de overeenkomst en door het verzuim onmiddellijk opeisbaar worden.
 • Bij beëindiging van de overeenkomst blijven bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren hun gelding behouden, zoals, maar niet beperkt tot bepalingen betreffende vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

 17. Persoonsgegevens

 • Aanbieder behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met afnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving. 

 • Aanbieder neemt in een klantenbestand de naam- en adresgegevens op van afnemer en door haar aangewezen deelnemers aan een programma. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals trainingen, events en programma’s) door aanbieder.
 • Afnemer en deelnemers stemmen in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel.
 • Indien een afnemer/deelnemer geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan aanbieder en aanbieder zal de informatievoorziening dan stopzetten. 


 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechten

 • Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag 1980 (CISG, Vienna Convention) is niet van toepassing. 

 • Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van aanbieder een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter. 


 19. Wijzigingen

 • Aanbieder is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Afnemer/deelnemer wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard indien afnemer/deelnemer niet binnen 14 dagen na de mededeling van aanbieder dat wijziging zal plaatsvinden een schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

Ga direct naar:

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.